Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Iedere bestelling is van harte welkom. Zeer kleine bestellingen, met een goederen- waarde kleiner dan € 50 dienen afgehaald te worden in Mechelen. Voor bestellingen met een goederenwaarde van minder dan € 250 wordt in de Benelux een bijdrage gevraagd van € 12,40 voor admini- stratie- en leveringskosten. Bestellingen met een goederenwaarde van meer dan € 250 worden in de Benelux franco huis geleverd. Vrachtkosten voor niet-Benelux bestellingen en leveringen aan groothandels worden steeds aangerekend.Voor alle aankopen is een 14 dagen retourrecht geldig. 

NALEVERINGEN

Hoewel wij ernaar streven steeds alle producten in voorraad te hebben, zal het ongetwijfeld wel eens voorkomen, dat dit niet het geval is. Wij verzoeken u het ontbrekende gedeelte bij uw volgende bestelling opnieuw te bestellen.

WAARBORG INVESTERINGSGOEDEREN

Eén jaar op stukken en arbeidsloon, behalve op tweedehands materiaal en op onderdelen, die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals lampen, elektroden, snoeren, kabels en dergelijke. De factuur geldt als bewijs van waarborg en dient bij aanspraken voorgelegd te worden. Transportkosten vallen niet onder de waarborg en zullen altijd berekend worden. De waarborg vervalt indien investerings- goederen niet rechtstreeks bij ons gekocht werden of niet onderhouden werden, zoals dat in de meegeleverde gebruiksaanwijzing werd omschreven. De waarborg sluit elke aansprake- lijkheid uit, die de gratis herstelling van het geleverde te boven gaat.

WAARBORG PRODUCTEN

Het is algemeen bekend dat cosmetische producten bij gebruik tot allergische reacties kunnen leiden. De koper verplicht zich ertoe, dit bij doorverkoop aan de eindgebruiker mede te delen en zonodig het product eerst te laten proberen op een klein deel van de huid. Ook dient de eindgebruiker op de hoogte gebracht te worden van eventuele problemen door gelijktijdig gebruik van meerdere merken. De waarborg sluit elke aansprakelijkheid uit, die de gratis vervanging van het product te boven gaat.

KLACHTEN

De factuur voor de geleverde goederen bevindt zich steeds bij de goederen, zodat u meteen bij ontvangst het geleverde kunt controleren. Als er iets met de zending of factuur niet juist is, wilt u ons dit dan meteen laten weten? Klachten die niet BINNEN 48 UUR NA LEVERING bij ons gemeld worden, worden niet meer aanvaard. Transportschade dient gemeld te worden aan het transport-bedrijf, dat de goederen bij u heeft bezorgd, of aan ons.

BETALING

Leveringen van "Materiaal" en "Productinstallaties" zijn altijd netto contant te betalen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Onder "Materiaal" wordt verstaan de artikelen die vermeld staan in de Materiaalcatalogus. Onder "Product-installaties" wordt verstaan een voorgestelde combinatie van producten uit één bepaald gamma. Indien leveringen niet betaald worden overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden, wordt auto- matisch en zonder verdere ingebrekestelling een intrest van 1% per maand berekend over het factuurbedrag. Bovendien zal elke vertraging van betaling, van rechtswege en zonder dat het nodig is een aanmaning te doen, een verhoging van de rekening van 20%, met een minimum van € 70,- met zich meebrengen, ten titel van schadevergoeding, alsmede alle kosten van de invor- dering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Aan afnemers die zich niet aan genoemde betaaltermijn houden, wordt hierna nog slechts tegen terugbetaling geleverd. Uitzonderingen hierop, gemaakt door Consulta, betekenen geen verzaking aan dit artikel. Offertes: Offertes en de aangegeven levertermijnen worden enkel als inlichting gegeven, maar hebben geen verbindende waarde. Bestellingen: Een door beide partijen behoorlijk ingevulde en getekende bestelbon betekent een verbintenis tussen partijen. Indien levering en/of betaling niet op de op bestelbon vermelde datum kan gebeuren, heeft elk van beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, door een aangetekend schrijven te richten aan de andere partij. Eigendom goederen: alle geleverde goederen blijven eigendom van Consulta tot de volledige verkoopprijs, vermeld op de factuur, werd voldaan.

Betalingen kunnen verlopen via het Ingenico platform. Dit kan met: VISA/Mastercard, Maestro en online-betaalknoppen als Ideal, KBC online en ING Hompay. 

Consulta-Belgium nv aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd

BETWISTING

In geval van betwisting, zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd, of in voorkomend geval, de Vrederechter te Mechelen.

Uw browser wordt niet ondersteund.
browser-not-supported-description